Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelname aan een training:

Artikel 1

Begrippen:
1) Onder ‘Fit2Work’ wordt verstaan: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zoals in de aanhef hiervan omschreven.
2) Onder ‘wederpartij’ wordt verstaan: degene waarmee een overeenkomst is gesloten betreffende de uitvoering van werkzaamheden of het leveren diensten door Fit2Work.
3) Onder ‘deelnemer’ wordt verstaan: een persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven.
4) Onder ‘materialen’ worden verstaan: alle systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie, werkinstructies op informatiedragers die in verband met de uitvoering van de overeengekomen te verrichten werkzaamheden en diensten door Fit2Work ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2

Toepasselijkheid van deze voorwaarden:
Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod en iedere overeenkomst tussen Fit2Work en wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3

Offertes:
Offertes van Fit2Work zijn gebaseerd op de informatie die door wederpartij is verstrekt. De wederpartij staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

Artikel 4

Tot stand komen van de overeenkomst:
1) Fit2Work is slechts gebonden aan een met haar gesloten overeenkomst waarin opgenomen de opdracht, verwachte duur van de werkzaamheden en de tarieven/kosten, indien deze schriftelijk is ondertekend door de directeur of een daartoe gevolmachtigde medewerker van Fit2Work.
2) Na de overeenkomst gemaakte aanvullende of gewijzigde afspraken en/of toezeggingen zijn slechts geldig indien deze afspraken/toezeggingen schriftelijk door de wederpartij en Fit2Work zijn bevestigd.

Artikel 5

Uitvoering overeengekomen prestaties door Fit2Work:
Fit2Work zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en in afstemming met de wederpartij uitvoeren.

Artikel 6

Auteursrecht:
1) Het auteurs- en publicatierecht op door Fit2Work ter beschikking gesteld materiaal, evenals eigendom van door Fit2Work ter beschikking gesteld materiaal, berust bij Fit2Work.
2) Overdracht van auteursrecht of eigendom kan slechts schriftelijk in overeenstemming tussen partijen geschieden.
Verveelvoudigen, openbaar maken, ter beschikking stellen aan derden, of kopiëren is alleen toegestaan met uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Fit2Work.
3) Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van €. 5.000, – onverminderd het recht van Fit2Work om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7

Hulpmiddelen/ werkruimten/ medewerkers:
1) Indien de uitvoering van de overeenkomst bij wederpartij en/of afnemer plaatsvindt, zal wederpartij de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulpmiddelen en voor het doel geschikte werkruimten (indien afgesproken in de overeenkomst) kosteloos ter beschikking stellen.
2) Het dient Fit2Work te allen tijde mogelijk te zijn de door haar te gebruiken werkruimten te betreden. De werkruimten zullen tijdens de activiteiten uitsluitend aan Fit2Work ter beschikking worden gesteld en zoveel mogelijk afsluitbaar zijn. In overleg met Fit2Work zal wederpartij ten behoeve van Fit2Work voldoende faciliteiten ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging
etc. Dit geldt tevens voor het ter beschikking stellen van medewerkers van wederpartij die bij de werkzaamheden voortvloeiende uit de overeenkomst betrokken zullen worden.
3) Bij gebruik werkruimte Fit2Work: Het zal wederpartij nimmer zijn toegestaan hulpmiddelen en werkruimten zonder toestemming van Fit2Work te gebruiken dan wel te betreden. Indien wederpartij in strijd met deze bepaling toch gebruik maakt van bedoelde materialen, is wederpartij volledig aansprakelijk voor de daardoor eventueel ontstane directe of indirecte schade.

Artikel 8

Overmacht:
1) In situaties van overmacht worden de verplichtingen van Fit2Work tot uitvoering van het overeenkomst opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 4 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
Algemene voorwaarden Fit2Work
2) Overmacht in de zin van dit artikel duidt op omstandigheden, die het uitvoeren van de overeenkomst verhinderen en die niet zijn toe te rekenen aan Fit2Work. Hieronder zijn onder andere begrepen: gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen handelend namens Fit2Work, brand, storingen
aan en verlies van niet vervangbare apparatuur of hulpmiddelen.
3) Indien Fit2Work bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Fit2Work gerechtigd het reeds door haar gepresteerde dan wel te presteren deel afzonderlijk te factureren. De wederpartij is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk overeenkomst.
4) Indien in de overeenkomst de naam van een medewerker is opgenomen, is Fit2Work gerechtigd na overleg met de wederpartij een andere gekwalificeerde medewerker de werkzaamheden (mede) te laten uitvoeren, indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zonder dat deze wijziging recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.
Fit2Work als organisatie levert diensten, geen personen.

Artikel 9

Wijziging van de opdracht c.q. meer- of minderwerk, toepasselijkheid artikel 7: 408 B.W.:
1) De wederpartij aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
2) Indien de tussentijdse wijziging de overeengekomen prijs beïnvloedt, zal Fit2Work deze wederpartij zo spoedig mogelijk schriftelijk melden.
3) Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van wederpartij, zal Fit2Work de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als aanvullende opdracht aan wederpartij schriftelijk worden bevestigd.
4) Wederpartij doet afstand van zijn recht als gevolg van artikel 7:408 lid 1 B.W. om de opdracht te allen tijde op te kunnen zeggen. Wederpartij is gebonden aan de in de overeenkomst vastgelegde duur der werkzaamheden en de daarvoor overeengekomen vergoeding.

Artikel 10

Betaling:
1) Alle bedragen zijn verschuldigd en door Fit2Work opeisbaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2) Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Elke factuur wordt als een aparte vordering beschouwd.
Na het verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen is wederpartij in verzuim. Vanaf dat moment wordt wettelijke rente in rekening gebracht.

Artikel 11

Opschorten uitvoering:
Fit2Work heeft het recht uitvoering van de opdracht op te schorten indien de wederpartij niet tijdig zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 10.2.

Artikel 12

Prijzen:
1) Overeenkomsten worden afgesloten op basis van het op het tijdstip van afsluiting geldende tarieven en/of verkoopprijzen.
2) Indien tussen het sluiten van de overeenkomst en de datum van levering/uitvoering door Fit2Work hogere kosten worden doorberekend, heeft wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13

Gebreken; klachttermijnen:
Wederpartij dient terstond na de uitvoering van de overeenkomst het resultaat te (laten) onderzoeken. Hierbij dient wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Indien wederpartij gebreken constateert, dient hij
deze binnen 30 dagen na de laatste dag der uitvoering van de overeenkomst schriftelijk aan Fit2Work te melden. Indien een dergelijke melding niet binnen de aldus bedoelde 30 dagen wordt gedaan, wordt wederpartij geacht in te stemmen met de staat waarin en de wijze waarop de overeenkomst is uitgevoerd en vervalt het recht op reclameren. Indien de wederpartij
binnen de gestelde termijn meldt dat het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, wordt conform de bij deze voorwaarden gevoegde klachtenprocedure deze melding afgehandeld.

Artikel 14

Producten / diensten:
1) Een cursus / training vindt geen doorgang indien er onvoldoende deelnemers zijn, dit ter beoordeling van Fit2Work. Indien er plaats is voor een beperkt aantal deelnemers, is voor plaatsing de volgorde van binnenkomst van de aanmelding bepalend.
2) Fit2Work beslist in principe twee weken voor de aanvangsdatum over het al dan niet doorgaan van een cursus of training.
Fit2Work behoudt echter het recht om deze beslissing te verschuiven naar één week voor de aanvangsdatum.
3) Indien een cursus of training geen doorgang vindt vanuit Fit2Work, zal er restitutie van het al betaalde deelnemersgeld plaatsvinden.
4) Annulering van een cursus of training door de wederpartij dient schriftelijk te geschieden aan Fit2Work. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien annuleringen niet of niet tijdig worden ontvangen. Met betrekking tot annulering en de gevolgen daarvan voor de deelnemer gelden de volgende regels:
– gedurende de inschrijftermijn: geen kosten;
– tot 6 weken voor de aanvang van de cursus of training; € 12.50 per deelnemer per geannuleerde activiteit i.v.m.
administratiekosten;
– in de periode van 6 tot 1 weken / week voor de aanvang van cursus of training: 50 % van de kosten van de cursus of
training;
– binnen 1 week voor aanvang van de cursus of training: 75 % van de kosten van de cursus of training;
– binnen 24 uur voor de aanvang van de cursus of training: 100% van de kosten van de cursus of training;
– in geval van overmacht zal in onderling overleg een passende oplossing worden gezocht.
Indien op grond van het bovenstaande door de cursist een bedrag aan administratiekosten verschuldigd is ofwel een deel van
de kosten, wordt deze bijdrage verrekend met eventueel al door de deelnemer betaald en terug te ontvangen geld.
Na inschrijving voor een cursus of training heeft een deelnemer ten allen tijde recht op een bedenktermijn van 2 weken.
Gedurende deze 2 weken kan altijd kosteloos worden geannuleerd.
5) De ingeschreven deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer te laten meedoen aan de cursus / training. Indien
de deelnemer van deze mogelijkheid gebruik maakt, dan dient Fit2Work hiervan tijdig op de hoogte te worden gesteld.
6) Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn verblijfkosten en aanschafkosten van voorgeschreven literatuur en materialen ten behoeve van deelnemers, voor rekening van wederpartij.
7) Indien het voor de docent door overmacht onmogelijk is een cursus of training te verzorgen, zal Fit2Work trachten een
vervangende docent in te zetten. Indien dit echter niet mogelijk is, dan behoudt Fit2Work zich het recht voor om de cursus of
training naar een ander tijdstip te verplaatsen.
8) Fit2Work heeft het recht om de docent te wijzigen, ook nadat de naam van de docent via publicaties, advertenties en dergelijke bekend is gemaakt. De deelnemer kan uit deze wijziging geen recht ontlenen om de inschrijving te annuleren, tenzij aan de bepalingen betreffende annulering door de deelnemer wordt voldaan.
9) Wanneer een vorm van een (individueel)begeleidingstraject is overeengekomen tussen Fit2Work en externe deelnemer, dienen afspraken uiterlijk 24 uur van te voren te worden geannuleerd. Wanneer dit niet het geval is, worden de ingeplande uren, middels het gebruikelijke uurtarief, in rekening gebracht.

Artikel 15

Aanvullende voorwaarden van toepassing op het ontwikkelen van producten
Artikel 15a. Gebruikersrechten:
1) De wederpartij ontvangt van Fit2Work tenminste één origineel van de ontwikkelde producten (of zoveel als afgesproken in de overeenkomst). Meer kopieën zullen op aanvraag worden geleverd tegen de daarvoor geldende tarieven.
2) Nadat wederpartij daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend, mag Fit2Work kopieën van de producten, of gedeelten daarvan voor haar reguliere marketingactiviteiten gebruiken. Wederpartij mag Fit2Work deze toestemming slechts onthouden indien wederpartij daarvoor een in de verhouding van partijen naar eisen van redelijkheid en billijkheid te beoordelen rechtens
te beschermen belang heeft.
3) Fit2Work heeft het recht om kopieën van de producten, of gedeelten daarvan, in te zenden naar presentaties, studiedagen en congressen en tentoonstellingen.
4) Als Fit2Work hiervoor geen schriftelijke toestemming heeft verleend, mag de wederpartij geen enkele wijziging in de voltooide producten aanbrengen.
5) Fit2Work moet een redelijk verzoek van wederpartij om de samenstelling van een al afgeleverd product te wijzigen, honoreren. De beperking die hierbij wordt gesteld is, dat de verlangde wijziging(en) niet in strijd is/zijn met de goede naam en faam van Fit2Work; één en ander ter uitsluitende beoordeling van Fit2Work.
6) De meerkosten die uit wijziging van samenstelling van een al afgeleverd product voortvloeien, komen geheel voor rekening van wederpartij.

Artikel 15b. Meerkosten:

1) Indien op verzoek van wederpartij wijzigingen worden aangebracht in de overeen gekomen dienst of het overeengekomen product en als deze wijzigingen verhoging van de afgesproken prijs tot gevolg hebben, zijn deze volledig voor rekening van de wederpartij.
2) Indien de overeengekomen prijs aldus wordt overschreden, legt Fit2Work aan wederpartij een aanvullende begroting voor.
Deze aanvullende begroting moet ter goedkeuring door wederpartij binnen vijf werkdagen na dagtekening worden ondertekend en aan Fit2Work worden teruggestuurd.

Artikel 16

Geheimhouding:
Fit2Work en wederpartij zullen maatregelen nemen om geheimhouding te verzekeren van alle door of namens wederpartij ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Partijen zullen geen gegevens en inlichtingen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden kenbaar maken.

Artikel 17

Aansprakelijkheid:
1) Jegens wederpartij is Fit2Work aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Fit2Work of haar medewerkers.
2) De aansprakelijkheid van Fit2Work is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.
3) Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Fit2Work beperkt tot eenmaal de factuurwaarde.

Artikel 18

Geschilbeslechting:
Indien geschillen voortvloeien uit de overeenkomst, wordt dit conform de bij deze voorwaarden gevoegde klachtenprocedure afgehandeld.

Artikel 19

Toepasselijk recht:
Op elke overeenkomst tussen Fit2Work en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20

Wijziging van de voorwaarden:
Fit2Work is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden en zijn bindend voor overeenkomsten vanaf dat tijdstip.


Fit2Work zorgt als partner, samen met Zeeuwse Organisaties en Professionals, voor:


Wij werken op basis van de pijlers van Positieve Gezondheid: